منو

مقايسه سيستم مديريت محتواي LEMON با رايگان

مقايسه سيستم مديريت محتواي LEMON با رايگان
Open Source CMS vs. Commercial CMS
شايع است که نرم افزارهاي مديريت محتواي رايگان يا متن باز، مي توانند جايگزين مناسبي براي سيستم هاي مديريت محتواي تجاري باشند. ما معتقديم که اين دو سيستم کاربردي کاملا متفاوت دارند. جهت روشن شدن موضوع، ما در اينجا به مقايسه اين دو روش مي پردازيم. اميدواريم با مطالعه اين مطلب بتوانيد انتخاب بهتر و مناسب تري براي سازمان خود انجام دهيد.
عمده تفاوت سيستم هاي مديريت محتواي تجاري و رايگان:

مزایا

معایب

مزایا

معایب

مقايسه سيستم مديريت محتواي LEMON با رايگان

طراحی وب سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت