طراحی سایت

Npco.net - MyLittleBackup راهنمای استفاده از
( Check Databases )بررسی بانک اطلاعاتی

پس از بازیابی بانک اطلاعاتی، بانک شما ممکن است دارای کاربر های بیهوده (orphan user) باشد که در این قسمت از بین می روند.
sql-admin

sql-backup

sql-backup

sql-backup

sql-backup

اموزش تغییر پسورد ایمیل