تعرفه طراحی سایت


نونگار هم اکنون با بکار گيری بيش از 51 نيروی استخدامی در دو ساختمان مجزا با پشتوانه پيمانکاری بيش از 1970 پروژه دولتی و خصوصی مصمم تر از قبل در حال فعاليت و خدمتگذاری است. در کلیه گروه های کاری ذیل :


کل قیمت طراحی سایت اعلامی بصورت خالص دریافتی خواهد بود که 40% ابتدا و 60% انتهای کار مطالبه خواهد شد . بغیر از تعرفه طراحی سایت اعلامی هر گروه، سایت شما برای راه اندازی کامل هیچ مخارج جانبی دیگری نخواهد داشت . موارد آمده در گروه های کاری زیر مربوط به سایتهای معمولی است و در تولید سایتهای خاص متن قرارداد تبادل شده سند اجرا خواهد بود .

الگوریتم برآورد قیمت در پروژه های طراحی سایت خاص در نونگار :

انجام پروژه سفارشی و خارج از متد کلی برای نونگار هزینه بر است و هزینه هایی را به نونگار تحمیل می نماید که از دید بسیاری از کارفرمایان پنهان مانده است. برای نهایی شدن یک پروژه مواردی دخالت دارد که در زیر به آن اشاره شده است.
• هزینه حقوق و دستمزد پرسنل فنی • هزینه های اداری نونگار شامل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم، اینترنت، پهنای باند، آب، گاز، شارژ، تلفن ، برق، تعمییرات ، مایحتاج آبدارخانه و ...خواهد بود. • سود نونگار برای آگاهی از میزان هزینه بری موارد فوق، در زیر هر یک از موارد به صورت مستقل توضیح داده شده است.


نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

هزینه ای که هر تحلیلگر و برنامه نویس در طول یک روز به نونگار تحمیل می نماید به شرح ذیل خواهد بود:
• حقوق ماهیانه کارشناس: 15.000.000 ریال • بیمه، سنوات، عیدی، پاداش در یک ماه: 5.820.000 ریال • تعداد روز کاری در ماه: 23 روز (2/5 مرخصی - 4 روز تعطیلی - 30 روز ماه)

15.000.000

حقوق ماهیانه هر کارشناس (ریال)
بیمه ، سنوات ، عیدی، پاداش در یک ماه (ریال)

5.820.000

هزینه نهائی کارشناس در ماه(ریال)

5.820.000 + 15.000.000 = 20.820.000

هزینه هر کارشناس در روز (ریال)

20.820.000 / روز کاری 23 = 905.000

مورد ديگر در محاسبات هزينه حقوق، حقوق مدیر پروژه می باشد که چنانچه ايشان به صورت نيمه وقت (1/2) بر روی پروژه نظارت کنند و اگر متوسط حقوق ماهيانه مدیر بخش نرم افزار 25.000.000 ريال در نظر گرفته شود، برآورد هزينه انجام موارد سفارشی در پروژه ها به صورت زير خواهد بود.
حقوق و دستمزد مدیر بخش نرم‌افزار:

25.000.000

حقوق ماهیانه مدیر بخش نرم افزار (ریال)
بیمه + سنوات، عیدی، پاداش (ریال)

8.200.000

حقوق مدیر بخش نرم افزار در ماه (ریال)

25.000.000 + 8.200.000 = 33.200.000

حقوق مدیر بخش نرم افزار در روز (ریال)

33.200.000/23= 1.440.000

با توجه به نظارت نیمه وقت مدیر بر روی انجام سفارش کارفرمایان حقوق نهایی مدیر برابر خواهد بود با:

1.440.000/2= 720.000

حقوق نهایی مدیر بخش نرم افزار در روز (ریال)

با توجه به موارد ذکر شده، حقوق کارشناسان و مدیر برای انجام هر پروژه سفارشی روزانه مبلغ 2.530.000 ریال می باشد.

حقوق کارشناسان تحلیل و برنامه نویسی در روز(ریال)

1.810.000

حقوق مدیر بخش نرم افزار در روز ((ریال) 720.000
حقوق کارشناسان و مدیر برای انجام هر پروژه سفارشی در روز (ریال)

1.810.000 + 720.000 =2.530.000


هزینه های اداری

تأمین فضای مورد نیاز برای کارشناسان، هزینه فراهم کردن فضای کار، اینترنت، پهنای باند، آب، برق، گاز، تلفن، شارژ، ملزومات دفتری، آبدارخانه و ... که روزانه به طور متوسط 500.000 ریال در نظر گرفته می شود. با توجه به هزینه های اداری تا این مرحله هزینه تحمیل شده به نونگار برای انجام هر پروژه سفارشی روزانه 3.030.000 ریال می باشد:

حقوق کارشناسان در روز (ریال)

2.530.000

هزینه اداری در روز (ریال)

500.000

حقوق کارشناسان و مدیر برای انجام هر پروژه سفارشی در روز (ریال)

2.530.000 + 500.000 = 3.030.000

با توجه به موارد مطرح شده فوق, بر اساس تعداد روز مورد نیاز اجراء پروژه سفارشی, محاسبه هزینه تحمیلی اجراء درخواست سفارشی به نونگار به صورت زیر خواهد بود.

X :هزینه های اداری + هزینه حقوق و دستمزد کارشناسان و مدیر بخش
Y: تعداد روز مورد نیاز برای اجراء
XY: هزینه ماژول سفارشی

مبالغ فوق جمع هزینه ماژول سفارشی می باشد و چنانچه درآمد نونگار از محل ماژول سفارشی را 15% هزینه نونگار در نظر بگیریم، قیمت تمام شده ماژول برای مشتری برابر است با:
هزینه تمام شده ماژول = (15 % سود نونگار + XY )
برای درک بهتر مثالی می زنیم: انجام سفارش مشتری 20 روز کاری زمان نیاز دارد، هزینه سفارشی سازی آن برابر خواهد بود با:

با توجه به موارد مطرح شده فوق, بر اساس تعداد روز مورد نیاز اجراء پروژه سفارشی, محاسبه هزینه تحمیلی اجراء درخواست سفارشی به نونگار به صورت زیر خواهد بود.

هزینه اداری + هزینه کارشناسان در روز (ریال)

3.030.000

تعداد روز

20

سود نونگار (ریال) 15%
هزینه تمام شده فقط ماژول (ریال)

69.690.000 = 15% + 60.600.000 = 20 روز × 3.030.000