لطفأ مطلع باشید که :

با عنایت به تفکیک کاری پرسنل نونگار و با هدف پاسخگوئی سریعتر خواهشمند است متناسب با درخواست، مخاطب خود را در نونگار انتخاب نمائید و از ارتباط با خطوط مستقیم و یا داخلی های سایرواحدها جدأ اجتناب نمائید !
(در صورتی که از مشتریان سابق شرکت نیستید صرفأ با واحد فروش ارتباط برقرار نمائید)

واحد پشتیبانی
واحد فروش و بازرگانی
واحد هاستینگ
واحد آموزش
واحد رضایتمندی و توسعه
واحد طراحی گرافیکی
واحد برنامه نویسی
واحد بهینه سازی
امور مالی
مدیریت داخلی
واحد هاستینگ:

ساعات پاسخ گوئی:

 • کلیه ایام کاری هفته
 • از 9 الی 17

تلفن مستقیم :

 • ندارد

تلفن سانترال :

 • 40 41 51 66 - 021
  (داخلی 102)

فکس :

 • 07 96 51 66 - 021

ایمیل :

واحد آموزش

ساعات پاسخ گوئی:

 • کلیه ایام کاری هفته
 • از 9 الی 17

تلفن مستقیم :

 • 07 94 55 66 - 021

تلفن سانترال :

 • 65 83 51 66 - 021
  (داخلی 105)

فکس :

 • 07 96 51 66 - 021

ایمیل :

واحد رضایتمندی و توسعه

ساعات پاسخ گوئی:

 • کلیه ایام کاری هفته
 • از 10 الی 17

تلفن مستقیم :

 • 76 43 50 66 - 021

تلفن سانترال :

 • 53 78 51 66 - 021
  (داخلی 108)

فکس :

 • 07 96 51 66 - 021

ایمیل :

واحد طراحی و گرافیک

ساعات پاسخ گوئی:

 • کلیه ایام کاری هفته
 • از 9 الی 17

تلفن مستقیم :

 • ندارند

تلفن سانترال :

 • 54 83 51 66 - 021
  (داخلی 112)

فکس :

 • 07 96 51 66 - 021

ایمیل :

واحد برنامه نویسی

ساعات پاسخ گوئی:

 • کلیه ایام کاری هفته
 • از 9 الی 18

تلفن مستقیم :

 • 27 94 55 66 - 021

تلفن سانترال :

 • 94 83 51 66 - 021
  (داخلی 114)

فکس :

 • 07 96 51 66 - 021

ایمیل :

واحد بهینه سازی

ساعات پاسخ گوئی:

 • کلیه ایام کاری هفته
 • از 10 الی 17

تلفن مستقیم :

 • ندارند

تلفن سانترال :

 • 72 89 51 66 - 021
  (داخلی 103)

فکس :

 • 07 96 51 66 - 021

ایمیل :

واحد پشتیبانی

ساعات پاسخ گوئی:

 • کلیه ایام کاری هفته
 • از 9 الی 17

تلفن مستقیم :

تلفن سانترال :

 • 40 41 51 66 - 021
  (داخلی 102)

فکس :

 • 07 96 51 66 - 021

ایمیل :

واحد فروش و بازرگانی

ساعات پاسخ گوئی:

 • کلیه ایام کاری هفته
 • از 9 الی 17

تلفن مستقیم :

 • 47 51 51 66 - 021
 • 44 76 51 66 - 021
 • 76 43 50 66 - 021

تلفن سانترال :

 • 40 41 51 66 - 021
  (داخلی 113)
  (داخلی 108)

فکس :

 • 07 96 51 66 - 021

ایمیل :

امور مالی

ساعات پاسخ گوئی:

 • کلیه ایام کاری هفته
 • از 10 الی 16

تلفن مستقیم :

 • ندارند

تلفن سانترال :

 • 54 83 51 66 - 021
  (داخلی 111)

فکس :

 • 07 96 51 66 - 021

ایمیل :

مدیریت داخلی

ساعات پاسخ گوئی:

 • کلیه ایام کاری هفته بغیر از پنج شنبه ها
 • از 8 الی 17

تلفن مستقیم :

 • 44 76 51 66 - 021

تلفن سانترال :

 • 54 83 51 66 - 021
  (داخلی 121)

فکس :

 • 07 96 51 66 - 021

ایمیل :

واحد پشتیبانی :

 • ساعات پاسخ گوئی: کلیه ایام کاری هفته از 9 الی 17
 • تلفن مستقیم : بدلیل سیستم تیکتینگ غیر فعال شده !
 • تلفن سانترال : 021-66514140
  (داخلی 104)
 • فکس : 021-66519607
 • ایمیل : Kamran[at]npco.net

واحد فروش و بازرگانی :

 • ساعات پاسخ گوئی: کلیه ایام کاری هفته از 9 الی 17
 • تلفن مستقیم : 66515147
 • تلفن سانترال : 021-66514140
  (داخلی 113)
 • تلفن همراه : 09128435601
 • فکس : 021-66519607
 • ایمیل : Marketing6[at]npco.net

واحد هاستینگ :

 • ساعات پاسخ گوئی: کلیه ایام کاری هفته از 9 الی 17
 • تلفن مستقیم : ندارند
 • تلفن سانترال : 021-66518365
  (داخلی 106)
 • فکس : 021-66519607
 • ایمیل : [email protected]

واحد آموزش :

 • ساعات پاسخ گوئی: کلیه ایام کاری هفته از 9 الی 17
 • تلفن مستقیم : 07 94 55 66 - 021
 • تلفن سانترال : 65 83 51 66 - 021
  (داخلی 105)
 • فکس : 07 96 51 66 - 021
 • ایمیل : [email protected]

واحد رضایتمندی و توسعه :

 • ساعات پاسخ گوئی: کلیه ایام کاری هفته از 10 الی 17
 • تلفن مستقیم : 021-66504376
 • تلفن سانترال : 021-66517853
  (داخلی 108)
 • فکس : 021-66519607
 • ایمیل : [email protected]

واحد طراحی و گرافیک :

 • ساعات پاسخ گوئی: کلیه ایام کاری هفته از 9 الی 17
 • تلفن مستقیم : ندارند
 • تلفن سانترال : 021-66518354
  (داخلی 112)
 • فکس : 021-66519607
 • ایمیل : [email protected]

واحد برنامه نویسی :

 • ساعات پاسخ گوئی: کلیه ایام کاری هفته از 9 الی 18
 • تلفن مستقیم : 021-66559427
 • تلفن سانترال : 021-66518394
  (داخلی 103)
 • فکس : 021-66519607
 • ایمیل : [email protected]

واحد بهینه سازی :

 • ساعات پاسخ گوئی: کلیه ایام کاری هفته از 10 الی 17
 • تلفن مستقیم : ندارند
 • تلفن سانترال : 021-66518972
  (داخلی 120)
 • فکس : 021-66519607
 • ایمیل : [email protected]

امور مالی :

 • ساعات پاسخ گوئی: کلیه ایام کاری هفته از 10 الی 16
 • تلفن مستقیم : ندارند
 • تلفن سانترال : 021-66518354
  (داخلی 111)
 • فکس : 021-66519607
 • ایمیل : [email protected]

مدیریت داخلی :

 • ساعات پاسخ گوئی: کلیه ایام کاری هفته بغیر از پنج شنبه ها از 8 الی 17
 • تلفن مستقیم : 021-66517644
 • تلفن سانترال : 021-66518354
  (داخلی 121)
 • فکس : 021-66519607
 • ایمیل : [email protected]