طراحی سایت
Domain Setup


قبل از درک این موضوع در طراحی سایت که چگونه پیکربندی را بر روی نام دامین انجام دهید، می بایست بدانید چه پروسه ای برای ایجاد یک نام دامین در بستر وب انجام می پذیرد. برای گرفتن نام دامین برای وب سایت پروسه سه مرحله ای وجود دارد. ثبت نام برای نام دامین، تنظیم نام دامین در سرور DNS، پیکربندی وب سرور برای پاسخ دهی به نام دامین. DNS می بایست با توجه به نام دامین آدرس IP را تعیین کند. نام دامین می بایست توسط یکی از ICANN ثبت شده باشد و هزینه پرداختی حداقل یک ساله آن پرداخت شده باشد. تنظیمات سرور DNS پس از ثبت دامین می تواند قابل انجام باشد. DNS سرور ،IP باه نام دامین با توجه به وب سرور شما آدرس دهی می کند.

Domain Setup