طراحی سایت
E-Mail Accounts


شما به آسانی می توانید حساب ایمیل از Internet service provider و یا سرویس های وب مانند ویندوز جیمیل و ... ایجاد نمایید. اغلب حساب های ایمیل زمانی که نام، آدرس ایمیل و پسورد حساب خود را مشخص می کنید به صورت اتوماتیک پیکربندی می شوند. شما با حساب کاربری خود پروفایلی را دارید که شامل حساب ایمیل، فایل های داده و تنظیماتی که دربردارنده اطلاعاتی از محل ذخیره سازی ایمیل شما می باشد.

E-Mail Accounts