طراحی سایت
Login History


با بهره گیری از Login History مدیریت می تواند موفقیت و یا شکست در Login را مشاهده کند به عبارت دیگر Login History اطلاعاتی از هر تلاش برای ورود را به نمایش می گذارد. اطلاعاتی مانند نام کاربری، زمان و IP فردی که قصد ورود را دارد. بررسی این اطلاعات در حفظ امنیت وب سایت و بهینه سازی سایت تاثیرگذار خواهد بود.

Login History