طراحی سایت
Mailing Lists


mailing list تنها لیستی از آدرس ها ست که اطلاعات به آن ها فرستاده می شود. لیست اطلاعیه و لیست گفتگو ،گروه بندی از لیست هاست. لیست اطلاعیه زمانی اطلاق می شود که ایمیلی به گروهی از افراد فرستاده می شود. برای مثال شرکتی به تمامی طرافداران خود ایمیلی را در خصوص محصول جدید خود می فرستد. لیست گفتگو این اجازه را می دهد که گروهی از افراد در خصوص موضوعی باهم به گفتگو بپردازند و امکان فرستادن ایمیل به هر یک از افراد گروه را امکان پذیر می سازد. می توان محدودیت هایی را ایجاد نمود که تنها موضوعات انتخابی خاص به گروه فرستاده شود و یا تنها افراد خاصی اجازه فرستاد ایمیل به گروه را داشته باشند. برخی از اصطلاعات معمول عبارت اند از: • post"" : پیامی که به mailing list فرستاده می شود. • "members" : افردی که عضو یک mailing list هستند. • "List administrators": افرادی که نگهداری یک لیست را برعهده دارند. • " moderators": افرادی که پست ها را می خوانند و تصمیم می گیرند که آیا برای افراد گروه فرستاده شود. • site administrator"" : فردی که نگهداری و راه اندازی نرم افزار را برعهده دارد.با ایجاد این امکان می توانید در بهبود طراحی سایت و بهینه سازی سایتخود نقش موثری داشته باشید.

Mailing Lists