طراحی سایت
Site-Summary, Statistics


گزارش سایت میانگینی از داده های آماری از سایت را نشان می دهد. این داده ها به داشبورد انتخاب شده بستگی دارد و می تواند از بخش های بازدیدکنندگان، بازاریابی،تجارت الکترونیک،ترافیک سایت گرفته شود که بیانگر داده هایی از آن بخش ها می باشد، داده هایی از قبیل تعداد بازدیکنندگان، تعداد بازدید،زمان طی شده در هر بازدید، تعداد صفحات مشاهده شده،تعداد کلیک، تعداد خطاها،تعداد تراکنش های انجام شده،تعداد بیت های رد و بدل شده و اطلاعات دیگر که هر یک محرک قابل استناد برای مدیران وب در تصمیم گیری در خصوص طراحی سایت و مبحث بهینه سازی سایت خواهند بود.