طراحی سایت
spam filters


ایمیل های بازاریابی نامشخص که بدون اجازه کاربران سرویس های ایمیلی فرستاده می شود اغلب مورد فیلتر و به عنوان اسپم قرار می گیرد. حتی بسیاری از ایمیل ها ،با اجازه کاربر نیز مورد فیلتر قرار می گیرد. چه ملاک های وجود دارد که ایمیلی اسپم نامیده شود. در اینجا به برخی از موارد که مورد اسپم قرار می گیرند اشاره می شود: فرمت ایمیل که در قالب رنگ های عجیب باشد محتوای ایمیل ها که حوای مطالبی در خصوص گرفتن پول و پرداخت باشد. ایمیل حاوی کد، تگ های اضافه باشد. ایمیل حاوی عکس های بسیاری باشد. وظیفه spam filter درک این مسئله است که شما تا چه نسبتی مرتبط به دریافت کننده ایمیل خود می باشید بدین منظور مواردی مانند موضوع، نام دریافت کننده،آدرس IP فرستنده، دامین، اعتبار را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

SPAM Filters