شرکت نونگار پردازش : 66518394   NP4
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از Doc Type ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺪﯾﻨﮓ html  
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از Character Set ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ زﺑﺎن  
ﭼﮑﯿﻨﮓ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﺷﮑﺴﺘﻪ در وب ﺳﺎﯾﺖ (اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ)  
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﺳﺎزي ﺻﻔﺤﺎت، ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﯾﻠﻬﺎي آﺑﺸﺎري ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد  
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﺘﺎ ﺗﮕﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ  
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮن Alternative ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎﻫﺎ و ﻋﮑﺴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد  
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﯾﺖ در رزوﻟﻮﺷﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺳﮑﺮوﻟﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري  
اراﯾﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ  
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺻﻔﺤﺎت 404 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه  
ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت Responsive و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ آﺧﺮﯾﻦ ورژن از ﻧﺮم اﻓﺰار ها  
ارﺗﻘﺎء اﻣﮑﺎﻧﺎت Lemon در ﻣﻮارد ﻻزم، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ Lemon اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد  
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺌﻮ (ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ keywordﻫﺎ، Descriptionﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓﻫﺎي (HTML ﺑﺮاي ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.  
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﻧﻈﯿﺮ IE، Chrome، Safari، (Firefox اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﺮدد  
Injection، File Inclusion، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي، ﮐﻠﯿﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ  
ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺘﻮاي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺘﻮن، ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ... ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪي ﻣﺠﺰا از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ نونگار ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮕﺮدد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  

اﻣﮑﺎﻧﺎت وبﺳﺎﯾﺖ استاندارد در مجموعه شرکتهای نونگار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ در ساختارهای نونگار (ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ)

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ (ﻣﻨﻮﻫﺎي ﺳﺎﯾﺖ)

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس

اﺳﻼﯾﺪر ﺣﺮﻓﻪاي ﺳﺎﯾﺖ

بخش حمایت ها

ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺮات

وﺑﻼگ (داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ)

ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮژه ﻫﺎي ﺟﺬب ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﺑﺨﺶ اﺧﺒﺎر

ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ

ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري

ﺟﺴﺘﺠﻮ

ﻣﺎژول ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ اختصاصی نونگار

ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﯾﻨﮓ

ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ

ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺻﻔﺤﺎت، ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد، ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻨﺶ داده اي و ﻧﻮع ﻟﯿﻨﮏ دﻫﯽ ﺑﺼﻮرت SEO Friendly ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺮ Page Speed و YSlow ﺑﺎﻻﺗﺮ از 80 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت درون ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدد.

اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه اي از ﻗﺒﯿﻞ Sql Injection و Spam killer ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺖ وب ،ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ داراي ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪاري رﺗﺒﻪ 98 از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي Acunetix ، Rfxn ، Sand Cast ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮش

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻦ ﺑﺎز Lemon و اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎژوﻟﻬﺎ و ﻻﯾﺴﻨﺴﻬﺎي درج ﺷﺪه روي ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎي وﯾﺮاﯾﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﺑﺴﺘﺮ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه ﺑﮏ آپ ﮐﻠﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ نونگار، اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ را در ﻫﺮ زﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز (ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي)

ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد، درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻮق ﻣﺪ ﻧﻈﺮ نونگار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻋﻼم ﮔﺮدد.

ﮔﺮاﻓﯿﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان و ﻫﺪﻓﮕﺬاري ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ اوﻟﯿﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺎنمایی ﻣﺤﺘﻮاي اوﻟﯿﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ روي ﻓﺎﯾﻞ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮ روي ﺗﻤﭙﻠﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

زﺑﺎن دوم وب ﺳﺎﯾﺖ

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد نونگار آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺘﻨﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ نونگار ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮا و درج ﻣﺤﺘﻮا

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و نونگار ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزي ﺻﻔﺤﺎت و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﺤﺘﻮاي اوﻟﯿﻪ را ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺼﺮي وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. درج ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺗﯿﻢ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آﻣﻮزش ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

نونگار ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻋﻢ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺳﺎﻋﺎت اداري آﻣﻮزش داده و ﺣﯿﻦ اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي وب ﺳﺎﯾﺖ، ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ نونگار، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻮي نونگار ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ارﺳﺎل میگردد .

شرکت نونگار پردازش :

دفتر گيشا : 88266200 – 88268990

آدرس : خيابان جواد فاضل - پلاک 2 - ساختمان نونگار

دفتر ستارخان : 66518394 – 66518354

آدرس :ابتدای شادمان – پلاک 425 – واحد 2