طراحی سایت

تعرفه np8


نونگار هم اکنون با بکار گيری بيش از 60 نيروی استخدامی در دو ساختمان مجزا با پشتوانه پيمانکاری بيش از 3200 پروژه دولتی و خصوصی مصمم تر از قبل در حال فعالیت و خدمتگذاری است. در کلیه گروه های کاری ذیل :


کل قیمت طراحی سایت اعلامی بصورت خالص دریافتی خواهد بود که 25% ابتدا و 15% پس از تأیید طرح گرافیکی و بارگذاری صفحات استاتیک و 40% در انتها و هم زمان با آموزش پنل کاربری و تحویل دسترسی مدیریتی و 20% یک ماه پس از تحویل و پس رفع کلیه معایب اعلامی و تحویل سورس پروژه انتهای کار مطالبه خواهد شد .

الگوریتم برآورد قیمت در پروژه ھای طراحی سایت خاص در نونگار :

انجام پروژه سفارشی و خارج از متد کلی برای نونگار ھزینه بر است و ھزینه ھایی را به نونگار تحمیل می نماید که از دید بسیاری از کارفرمایانانجام پروژه سفارشی و خارج از متد کلی برای نونگار ھزینه بر است و ھزینه ھایی را به نونگار تحمیل می نماید که از دید بسیاری از کارفرمایان پنھان مانده است. برای نھایی شدن یک پروژه مواردی دخالت دارد که در زیر به آن اشاره شده است. • ھزینه حقوق و دستمزد پرسنل فنی • ھزینه ھای اداری نونگار شامل ھزینه ھای مستقیم و غیرمستقیم، اینترنت، پھنای باند، آب، گاز، شارژ، تلفن ، برق، تعمییرات ، مایحتاج آبدارخانه و ...خواھد بود. • سود نونگار برای آگاھی از میزان ھزینه بری موارد فوق، در زیر ھر یک از موارد به صورت مستقل توضیح داده شده است.


نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

ھزینه ای که ھر تحلیلگر و برنامه نویس در طول یک روز به نونگار تحمیل می نماید به شرح ذیل خواھد بود: • حقوق ماھیانه کارشناس: 000.000.15 ریال • بیمه سنوات، عیدی، پاداش در یک ماه: 000.820.5 ریال • تعداد روز کاری در ماه: 23 روز (5/2 مرخصی - 4 روز تعطیلی - 30 روز ماه)

15.000.000 حقوق ماهیانه هر کارشناس (ریال)
بیمه ، سنوات ، عیدی، پاداش در یک ماه (ریال) 5.820.000
هزینه نهائی کارشناس در ماه(ریال) 5.820.000 + 15.000.000 = 20.820.000
هزینه هر کارشناس در روز (ریال) 20.820.000 / روز کاری 23 = 905.000

مورد ديگر در محاسبات هزينه حقوق، حقوق مدیر پروژه می باشد که چنانچه ايشان به صورت نيمه وقت (1/2) بر روی پروژه نظارت کنند و اگر متوسط حقوق ماهيانه مدیر بخش نرم افزار 25.000.000 ريال در نظر گرفته شود، برآورد هزينه انجام موارد سفارشی در پروژه ها به صورت زير خواهد بود.
حقوق و دستمزد مدیر بخش نرم‌افزار:

25.000.000 حقوق ماهیانه مدیر بخش نرم افزار (ریال)
بیمه + سنوات، عیدی، پاداش (ریال) 8.200.000
حقوق مدیر بخش نرم افزار در ماه (ریال) 25.000.000 + 8.200.000 = 33.200.000
حقوق مدیر بخش نرم افزار در روز (ریال) 33.200.000/23= 1.440.000

با توجه به نظارت نیمه وقت مدیر بر روی انجام سفارش کارفرمایان حقوق نهایی مدیر برابر خواهد بود با:

1.440.000/2= 720.000 حقوق نهایی مدیر بخش نرم افزار در روز (ریال)

با توجه به موارد ذکر شده، حقوق کارشناسان و مدیر برای انجام هر پروژه سفارشی روزانه مبلغ 2.530.000 ریال می باشد.

حقوق کارشناسان تحلیل و برنامه نویسی در روز(ریال) 1.810.000
حقوق مدیر بخش نرم افزار در روز ((ریال) 720.000
حقوق کارشناسان و مدیر برای انجام هر پروژه سفارشی در روز (ریال) 1.810.000 + 720.000 =2.530.000

هزینه های اداری

تأمین فضای مورد نیاز برای کارشناسان، هزینه فراهم کردن فضای کار، اینترنت، پهنای باند، آب، برق، گاز، تلفن، شارژ، ملزومات دفتری، آبدارخانه و ... که روزانه به طور متوسط 500.000 ریال در نظر گرفته می شود. با توجه به هزینه های اداری تا این مرحله هزینه تحمیل شده به نونگار برای انجام هر پروژه سفارشی روزانه 3.030.000 ریال می باشد:

حقوق کارشناسان در روز (ریال) 2.530.000
هزینه اداری در روز (ریال) 500.000
حقوق کارشناسان و مدیر برای انجام هر پروژه سفارشی در روز (ریال) 2.530.000 + 500.000 = 3.030.000

با توجه به موارد مطرح شده فوق, بر اساس تعداد روز مورد نیاز اجراء پروژه سفارشی, محاسبه هزینه تحمیلی اجراء درخواست سفارشی به نونگار به صورت زیر خواهد بود.

X :هزینه های اداری + هزینه حقوق و دستمزد کارشناسان و مدیر بخش
Y: تعداد روز مورد نیاز برای اجراء
XY: هزینه ماژول سفارشی

مبالغ فوق جمع هزینه ماژول سفارشی می باشد و چنانچه درآمد نونگار از محل ماژول سفارشی را 15% هزینه نونگار در نظر بگیریم، قیمت تمام شده ماژول برای مشتری برابر است با:
هزینه تمام شده ماژول = (15 % سود نونگار + XY )
برای درک بهتر مثالی می زنیم: انجام سفارش مشتری 20 روز کاری زمان نیاز دارد، هزینه سفارشی سازی آن برابر خواهد بود با:

با توجه به موارد مطرح شده فوق, بر اساس تعداد روز مورد نیاز اجراء پروژه سفارشی, محاسبه هزینه تحمیلی اجراء درخواست سفارشی به نونگار به صورت زیر خواهد بود.

هزینه اداری + هزینه کارشناسان در روز (ریال) 3.030.000
تعداد روز 20
سود نونگار (ریال) 15%
هزینه تمام شده فقط ماژول (ریال) 69.690.000 = 15% + 60.600.000 = 20 روز × 3.030.000

در نتیجه در این روش نمی توان قیمتی از پیش تعریف شده با ابزارهای پیش فرض اعلام نمود بلکه نونگار با اتکا به تیم فنی خود اقدام به طاحی و تولید پرتالهای سازمانی با شرح نیازهای کاملأ ویژه با برآوردهای اجرای خاص آنها می نماید .

پرواضح است این مهم نیازمند برگذاری جلسات تخصصی و هم اندیشی های تخصصی می باشد لذا از شما دعوت میگردد تا در این مذاکرات حضوری فیزیکی به هم رسانید .