طراحی سایت


SSL تعرفه
در حال حاضر گواهینامه های SSL زیر قابل ارائه می باشند

SSL Certificate

موارد استفاده
>ssl برای تمامی پسوندها مجاز می باشد
استفاده برای یک دامنه ir
استفاده برای یک دامنه بین المللی
امکانات
Full Validation / authentication
قيمت ساليانه (تومان) 270.000
قيمت ساليانه (تومان) 250.000

SSL Multi Domain

موارد استفاده
قابل استفاده تا 4 دامنه
ssl برای تمامی پسوندها مجاز می باشد
این نوع SSL برای سابدامین مجاز نمی باشد
امکانات
Full Validation / authentication
قيمت ساليانه (تومان) موجود نمی باشد

SSL WildCard

موارد استفاده
استفاده فقط برای یک دامنه
ssl برای تمامی پسوندها مجاز می باشد
این SSL سابدامین های شما را پشتیبانی میکند
امکانات
Full Validation / authentication
قيمت ساليانه (تومان) 3.000.000
SSL های زیر به اتمام رسیده است و در حال حاظر پشتیبانی نمیشود

SSL1

موارد استفاده
Intranet / internal
Leading e-commerce enabled web sites, as well as intranets and extranets
Leading e-commerce enabled web sites conducting high volume / high value transactions
امکانات
TrustLogo worth 119$ included
Free TrustFax Pro account worth $19.95
Secures...Free TrustFax Pro account worth $19.95
SSL Encryption128/256 bit*
Full Validation / authentication
Warranty100.000 $
Network Security Audit
قيمت ساليانه (تومان) موجود نمی باشد

SSL2

موارد استفاده
Intranet / internal
Leading e-commerce enabled web sites, as well as intranets and extranets
Leading e-commerce enabled web sites conducting high volume / high value transactions
امکانات
TrustLogo worth 119$ included
Free TrustFax Pro account worth $19.95
Secures...Single network server name
SSL Encryption128/256 bit*
Full Validation / authentication
Warranty
Network Security Audit
قيمت ساليانه (تومان) موجود نمی باشد

SSL3

موارد استفاده
Intranet / internal
Leading e-commerce enabled web sites, as well as intranets and extranets
Leading e-commerce enabled web sites conducting high volume / high value transactions
امکانات
TrustLogo worth 119$ included
Free TrustFax Pro account worth $19.95
Secures...Single Domain Name
SSL Encryption128/256 bit*
Full Validation / authentication
Warranty250.000 $
Network Security Audit
قيمت ساليانه (تومان) موجود نمی باشد

SSL4

موارد استفاده
Intranet / internal
Leading e-commerce enabled web sites, as well as intranets and extranets
Leading e-commerce enabled web sites conducting high volume / high value transactions
امکانات
TrustLogo worth 119$ included
Free TrustFax Pro account worth $19.95
Secures...Single Domain Name
SSL Encryption128/256 bit*
Full Validation / authentication
Warranty1000.000 $
Network Security Audit
قيمت ساليانه (تومان) موجود نمی باشد

SSL5

موارد استفاده
Intranet / internal
Leading e-commerce enabled web sites, as well as intranets and extranets
Leading e-commerce enabled web sites conducting high volume / high value transactions
امکانات
TrustLogo worth 119$ included
Free TrustFax Pro account worth $19.95
Secures...Multiple subdomains on a Single Domain Name
SSL Encryption128/256 bit*
Full Validation / authentication
Warranty1000.000 $
Network Security Audit
قيمت ساليانه (تومان) موجود نمی باشد