طراحی سایت


تعرفه دیتا بیس-تعرفه پایگاه دادهSQL 2000 Database

Database Plan SQL2000A SQL2000B SQL2000C
امکانات
ميزان فضا (Disc Space) 100MB 250MB 500MB
Database Count 4 8 16
User account 6 12 24
Web Management
قيمت ساليانه ( ريال ) 1.260.000 1.940.000 2.860.000

SQL 2005 Database

Database Plan SQL2005A SQL2005B SQL2005C
امکانات
ميزان فضا (Disc Space) 100MB 250MB 500MB
Database Count 4 8 16
User account 5 8 10
Web Management
قيمت ساليانه ( ريال ) 1.690.000 2.660.000 3.900.000

Oracle Database

Database Plan Oracle1 Oracle2 Oracle3
امکانات
ميزان فضا (Disc Space) 100MB 250MB 500MB
User account 5 8 10
Concurrent connections 20 40 80
Automatic backup/restore
هزينه راه اندازي (ريال) 3.000.000
قيمت ماهيانه ( ريال ) 4.720.000 6.500.000 9.000.000

MySQL Database

Database Plan My Sql 1 My Sql 2 My Sql 3
امکانات
ميزان فضا (Disc Space) 100MB 250MB 500MB
Database Count 4 8 16
User account 6 12 24
Web Management
قيمت ساليانه ( ريال ) 640.000 960.000 1.550.000

تعرفه سرور اختصاصی- قیمت سرور اختصاصی