طراحی سایت


تعرفه سرور اختصاصی- قیمت سرور اختصاصیDELL1

Xeon 3.0 GHzCPU
160 GB SATA HDD
1 GB(RAM (ECC
Standard EditionWindows 2003
.NET Framework 1.1
PHP
My Sql
2,200,000قیمت ماهیانه(ریال)
900,000 هزينه راه اندازي(Setup Fee)

DELL2

Dual Xeon 2 * 3.0 GHzCPU
300 GB SATA HDD
2 GB (RAM (ECC
Standard EditionWindows 2003
.NET Framework 1.1
PHP
My Sql
3,250,000قیمت ماهیانه(ریال)
1.300.000 هزينه راه اندازي(Setup Fee)

DELL3

Dual Xeon 2 * 3.2 GHzCPU
2 * 300 GBSATAHDD
4 GB (RAM (ECC
Standard EditionWindows 2003
.NET Framework 1.1
PHP
My Sql
5,400,000قیمت ماهیانه(ریال)
2,100,000 هزينه راه اندازي(Setup Fee)

DELL4

Dual Xeon2 * 3.8 GHzCPU
3 * 72 GB SCSI HDD
8 GB (RAM (ECC
Standard EditionWindows 2003
.NET Framework 1.1
PHP
My Sql
12,400,000قیمت ماهیانه(ریال)
4,800,000 هزينه راه اندازي(Setup Fee)

تعرفه سرور اختصاصی- قیمت سرور اختصاصی